Upravit stránku

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů hostů:

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů hostů, ke kterému dochází v souvislosti s jejich pobytem. Jde o údaje, které předáváte na recepci při ubytování pro zápis do Knihy hostů. Ty jsou evidovány v informačním systému hotelu po dobu vašeho pobytu. Jsou používány i pro plnění právních povinností vůči Obecnímu úřadu, Cizinecké policii a Finančnímu úřadu.
Pro usnadnění ubytování (check-in) je uchováváme i pro vaši další případnou návštěvu.
Máte právo na jejich výpis, opravu, výmaz, omezení zpracování, podání námitky, odvolání souhlasu a podání stížnosti.

Kontaktní údaje
Správcem osobních údajů je HOTEL TRIM s.r.o., Semtínská 56, 533 53 Pardubice – Ohrazenice, IČ: 27490866
Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou: hoteltrim@hoteltrim.cz, telefon: +420 466 415 518

Katalog zpracování osobních údajů: viz příloha

Právní titul - jsou zákonná odůvodnění zpracování a jsou definovány v nařízení GDPR, článcích 6. a 9.  Doba uchování znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je uloženy.
Zpracovatel – zde uvádíme, jakým dalším příjemcům údaje předáváme. Pokud je uvedeno „Ne“, pak to znamená, že je nikomu nepředáváme.
Subjekt údajů – to znamená, že jsme je získali přímo od osoby, které se týkají.
V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít.
V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Právní povinnost“, potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků po dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat.
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tabulce.
Osobní údaje získáváme přímo od subjektů údajů s výjimkou zpracování „Rezervace“  zde se jedná o  informace od internetových rezervačních portálů, kdy získáváme část osobních údajů od firem, provozujících internetové rezervační portály. Kontaktní údaje o těchto správcích osobních údajů naleznete na jejich webových stránkách, kde jste provedli rezervaci. Vzhledem k jejich většímu počtu a vzájemnému předávání údajů mezi nimi je zde neuvádíme.
Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem na základě smluv o zpracování osobních údajů.
Osobní údaje bude Správce zpracovávat po dobu uvedenou v tabulce dle účelu zpracování.
Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.
Subjekt údajů má dále právo získat od Správce osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež subjekt údajů Správci poskytnul.
Správce na základě žádosti subjektu údajů poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost subjektu údajů poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.
Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo nějaké mezinárodní organizaci.
Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Popis práv subjektů údajů

Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k vašim osobním údajům tato práva: viz příloha

Způsob výkonu práv

Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv, můžete si podat žádost tímto způsobem:
Na recepci hotelu bude ověřena vaše totožnost podle občanského průkazu nebo pasu a bude s vámi sepsána žádost a sdělen termín vyřízení. Bez ověření totožnosti není možné žádost přijmout.K datu vyřízení vám zde bude po opětovném ověření totožnosti předáno písemné Vyrozumění o výsledku žádosti a související materiály. Za požadavek na více než jednu kopii jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům.

Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně. Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme:
uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady odmítnout žádosti vyhovět.

Chcete-li podat žádost elektronicky:
zašlete ji e-mailem na adresu hoteltrim@hoteltrim.cz s platným elektronickým podpisem, bez tohoto potvrzení totožnosti nemůže být uznána.
Nebo zašlete z vaší datové schránky do datové schránky jhxarix

Uveďte do ní:
Identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození
O výkon, jakého práva žádáte – viz popis práv subjektu osobních údajů
Upřesnění žádosti – např. v případě opravy správné údaje
Telefon – pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu

V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávněni vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete.

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže.